RSS
Publicerad 2018-04-23

Lisa Lundin, processledare VG2020, Västra Götalandsregionen. Foto: Morgan Ahlberg

Fyrbodal utvärderar utvecklingsstrategin VG2020

Hur mår Västra Götaland, och hur ligger vi till med det regionala utvecklingsarbetet?

För att besvara den frågan samlades den 6 april ett 90-tal politiker, tjänstemän och andra aktörer från Fyrbodal och Västra Götaland för en halvtidsutvärdering av den regionala utvecklingsstrategin VG2020.

VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, är det gemensamma styrdokumentet och vägvisaren för hela Västra Götalands utveckling mellan åren 2014 – 2020. Strategin syftar till att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion.

Fokus på kompetensförsörjning

Mats Granér, chef samhällsanalys Västra Götalandsregionen, gav en inblick i läget när det gäller arbetsmarknad och kompetensförsörjning:

- Läget är väldigt positivt. Vi har haft en konjunkturuppgång som varat i närmare fem år. Sysselsättningen i Fyrbodal är tillbaka på samma nivå som innan finanskrisen 2009.

Det finns fortfarande grupper som har det svårare att komma in på arbetsmarknaden, främst utlandsfödda, människor med funktionshinder och dek som saknar gymnasieutbildning. Men för de som inte ingår i dessa grupper råder i princip full sysselsättning.

- Högkonjunktur i kombination med dålig matchning bidrar till brist på arbetskraft inom i stort sett alla områden, säger Mats Granér.

Strukturomvandling

Samtidigt sker en snabb strukturomvandling som drivs på av digitalisering och automatisering. Antal industrianställda i Fyrbodal har minskat med 40 procent sedan finanskrisen 2009. Sysselsättningen ökar inom tjänste- och välfärdssektorn liksom inom högkvalificerade yrken generellt.

Utmaningarna ökar än mer på grund av den demografiska utvecklingen. Vi blir fler äldre och fler yngre, vilket skapar ett växande behov av personal inom välfärdssektorn. Exempel på yrken med störst brist framöver är lärare, sjuksköterskor, läkare och civilingenjörer.

Problemet är bara att utbildningsnivån är relativt låg i Fyrbodal, och det är för få unga som utbildar sig vidare. En stor utmaning är att antalet elever som går ur grundskolan utan gymnasiebehörighet har ökat kraftigt de senaste åren, till närmare 20 procent 2017.

Prioriterade områden

Lisa Lundin, processledare för VG2020 på Västra Götalandsregionen, redogjorde för genomförandet av VG2020 och de fem prioriterade områdena:

  • Satsning på Västsvenska styrkeområden med internationell lyskraft
  • Bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi
  • Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasium
  • Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden
  • Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov.

Goda exempel

Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling på Fyrbodals kommunalförbund, berättade om ett antal goda exempel från Fyrbodal kring de fem prioriteringarna/styrkeområdena:

Ta del av hela presentationen som pdföppnas i nytt fönster (pdf, 5.7 MB).

Workshop och framtiden

Eftermiddagen ägnades åt ett antal workshops kring de olika styrkeområdena. Dagen avslutades sedan med en blick framåt, kring hur den nuvarande strategiperioden ska avslutas och hur arbetet med nästa strategi, efter 2020, ska se ut.

Ett medskick från flera av deltagarna var att arbetet med nästa strategi måste ske med större delaktighet från kommuner och kommunalförbund.

- Nu har vi en gemensam plattform att utgå ifrån, säger Martin Carling, förbundsordförande för Fyrbodals kommunalförbund.

Här kan du ladda ner övriga presentationer från dagen:

Text: Morgan Ahlberg

Senast ändrad: 2018-04-23 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776