RSS

Ett kommunalförbund - 14 kommuner

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Genom samverkan blir Fyrbodalområdet starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt.

Fakta

 • Antal medlemskommuner: 14 st
 • Geografi: Fyrbodal är centralt beläget i Göteborg-Oslo området. I väster finns västerhav, i öster innanhav och i norr gränsar området till Norge. Se karta
 • Antal invånare: ca 270 000
 • Antal nätverk där kommunalförbundet ingår: ca 100 st
 • Fokusområden: Välfärd, utbildning, samhällsutveckling. Mer om vår verksamhet
 • Kursverksamhet: Arrangerar kompetensutveckling för medlemskommunerna på uppdrag. Se kurser

Uppgifter för Fyrbodals kommunalförbund:

 • Svara för gemensamt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete
 • Medverka till en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och förmedling av framtidsbilder
 • Aktivt bevaka kommunala intressen genom uppvaktningar, remissyttranden mm
 • Driva gemensamma utvecklingsprojekt för medlemskommunerna
 • Skapa förutsättningar för att nyttja EUs resurser till projekt
 • Skapa nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte

Senast ändrad: 2017-02-22 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776